musicologie
mercredi 15 février 2017
Actualité . Biographies . Encyclopédie . Études . Documents . Livres . Cédés . Annonces . Agenda rss
Abonnement au bulletin . Analyses musicales . Recherche + annuaire . Contacts . Soutenir

La France et les pays tchèques aux xvie et xviiie siècles : croisements et influences dans la vie musicale

8 mars 2017, Prague

Prague, Institut français.

Organisée dans le cadre du partenariat entre le Centre de musique baroque de Versailles et le Festival d'été de musique ancienne à Prague (Collegium Marianum) cette journée d'étude a pour objectif d'alimenter la discussion autour des échanges culturels entre le territoire des pays de la couronne de Bohême et la France sous l'Ancien Régime. Comme première étape d'un projet de recherche en cours, nous voudrions dresser un état des lieux de la problématique en nous focalisant sur la culture musicale.

Après le départ de la cour impériale de Prague pour Vienne (1612), les pays de la couronne de Bohême, faisant partie depuis un demi-siècle des pays héréditaires des Habsbourg, se sont retrouvés dans une position périphérique. La période en question estcaractérisée d'abord par une certaine hostilité dans la politique étrangère de l'Empire autrichien envers la France, suivie d'un changement radical menant vers le renversement des alliances (1768). Ainsi, nous aimerions d'une part étudier la place de la musique et du théâtre français dans le territoire, et de l'autre mettre en lumière l'intérêt de la France pour les artistes des pays tchèques. Notre projet se veut complémentaire aux travaux et projets de recherche sur la réception de la musique italienne dans le territoire, ainsi qu'aux recherches sur les échanges musicales entre Vienne et Paris au xviiie siècle.

Sans rentrer dans des études strictement bilatérales franco-tchèques, la journée d'étude se concentrera sur la transmission et la réception du répertoire, ainsi que la circulation des acteurs (artistes, mécènes). À travers l'étude du répertoire français préservé ou documenté dans les collections, notamment celles de la noblesse, plusieurs questions seront abordées. La réception du répertoire fut-elle indépendante de l'évolution de la politique étrangère de l'Empire et de la France ? Quels étaient les lieux de diffusion et quels les agents de circulation ? Quel type de répertoire fut-il favorisé, pour quel usage ? On traitera également la question de la circulation des personnes et celle du rôle du réseau aristocratique « francophile ».

Responsables scientifiques : Jana Franková (Centre de musique baroque de Versailles), jana_frankova@seznam.cz ; Barbara Nestola (CNRS, Centre d'Études Supérieures de la Renaissance-Centre de musique baroque de Versailles), bnestola@cmbv.com

Langues de communication : français, tchèque, anglais ; traduction franco-tchèque assurée

Francie a české země v 17. a 18. století: vzájemné vazby a ovlivnění v hudebním životě

Praha, Francouzský institut, 8. března 2017

Mezinárodní seminář pořádaný : Centrem barokní hudby ve Versailles (CESR – UMR 7323 CNRS) Francouzským institutem v Praze a Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES)

Seminář, pořádáný v rámci dohody o spolupráci mezi Centrem pro barokní hudbu ve Versailles a Letními slavnostmi staré hudby v Praze (Collegium Marianum), si klade za cíl obohatit diskuzi o kulturních vazbách mezi českými zeměmi a Francií v 17. a 18. století. V rámci této první etapy probíhajícího výzkumného projektu chceme představit stav bádání k dané problematice se zaměřením na hudební život.

Po přesídlení císařského dvora z Prahy do Vídně (1612) se země Koruny české, náležející již po více než půl století k Habsburskému soustátí, ocitly na periferii. Jedná se o období nejdříve jisté zdrženlivosti zahraniční politiky rakouského císařství vůči Francii, následované zásadním zlomem, který vyústil tzv. renversement des alliances (1768). Svoji pozornost tak chceme zaměřit na roli francouzské hudby a divadla v českých zemích a také na postavení Francie, coby cílové destinace pro zdejší umělce. Přestavovaný projekt se snaží doplnit znalosti o hudebním životě v českých zemích, paralelně k dalším aktuálním tematikám hudebně-historického výzkumu, zejména recepci italské hudby na tomto území a také vazbám mezi vídeňským hudebním životem a Paříží v 18. století.

Aniž bychom se zaměřovali na výlučně česko-francouzský aspekt v bádání, chceme v rámci semináře upřít svoji pozornost k otázce šíření a recepce repertoáru, stejně jako pohybu jednotlivých aktérů (umělců, mecenášů). Z detailnějšího studia pozice francouzského repertoáru v dochovaných či zdokumentovaných sbírkách, zejména šlechtických, vyvstává několik otázek. Byla recepce repertoáru zcela nezávislá na vývoji zahraniční politiky císařského dvora a Francie? Jakými kanály se repertoár šířil a kdo na jeho pohybu spolupracoval? Jaký typ repertoáru byl upřednostňován a za jakými účely? V neposlední řadě se budeme také zabývat pohybem jednotlivých osob a úlohou, kterou v něm sehrály vzájemné vazby „frankofilní“ šlechty.

Odborná příprava: Jana Franková (Centre de musique baroque de Versailles), jana_frankova@seznam.cz ; Barbara Nestola (CNRS, Centre d'Études Supérieures de la Renaissance-Centre de musique baroque de Versailles), bnestola@cmbv.com

Jazyky semináře: čeština, francouzština, angličtina; simultánní česko-francouzský překlad zajištěn

Programme / Program

Matin / Dopoledne

10h. Jana Franková (CMBV), Barbara Nestola (CNRS-CESR-CMBV) : Introduction / Úvod

Modérateur / Předsedající : Barbara Nestola

10h15. Ivo Cerman (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích): Česká šlechta a Francie / La noblesse tchèque et la France

11h00. Petr Mašek (Vedoucí oddělení zámeckých knihoven, Národní muzeum): Zámecké knihovny v zemích Koruny české / Les bibliothèques aristocratiques dans les pays de la couronne de Bohême

11h30. Jana Franková (CMBV): Země Koruny české a Francie z pohledu migrace / Les pays de la couronne de Bohême et la France du point de vue de la migration

12h00-12h30. Discussion / Diskuze

Après-midi / Odpoledne

Modérateur / Předsedající : Jana Franková

14h30. Thomas Leconte (CMBV) : Musiques et musiciens des pays de la couronne de Bohême dans les collections royales françaises : les collections Brossard et Philidor de la Bibliothèque nationale de France / Hudebníci a repertoár ze zemí Koruny české ve francouzských královských sbírkách : Brossardova a Philidorova sbírka v Národní knihovně v Paříži

15h. Herbert Schneider (Universität des Saarlandes) : Suites d'orchestre françaises de la bibliothèque du Prince de Lobkowicz / Francouzské orchestrální suity ze sbírky knížete Lobkowicze

15h30. Pause / Přestávka

15h45. Miloslav Študent (Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě - Association for Central European Cultural Studies, Praha) : Francouzský repertoár tabulatur pro drnkací nástroje v českých zemích a kavalírské cesty české šlechty jako jeden z významných způsobů jeho migrace / Le répertoire français des tablatures dans les pays de la couronne de Bohême et le Grand Tour de la noblesse tchèque comme l'un des procédés fondamentaux de sa transmission

16h15. Robert Rawson (Canterbury Christ Church University) : Gottfried Finger – the music and style of Lully in Moravia in the 1670s (Gottfried Finger – Lullyho hudba a hudební styl na Moravě v 70. letech 17. století / Gottfried Finger – la musique et le style de Lully en Moravie dans les années 1670)

16h45. Discussion finale / Závěrečná debata

 

 

musicologie.org
56 rue de la Fédération
F - 93100 Montreuil
06 06 61 73 41

ISSN  2269-9910

▉ Contacts
▉ À propos
▉ Statistiques
S'abonner au bulletin▉ S'abonner au bulletin
▉ Collaborations éditoriales
▉ Cours de musique
▉ Téléchargements
▉ Soutenir musicologie.org
▉ Colloques & conférences
▉ Universités en France
▉ Analyses musicales

▉ Articles et documents
▉ Bibliothèque
▉ Presse internationale
▉ Agenda
▉ Analyses musicales

Recherche dans musicologie.org

 

© musicologie.org 2017

bouquetin

Jeudi 16 Février, 2017 2:57